U bevindt zich hier: Orange Lions & Academies » Talentenhuis Basketball Nederland

Het Talentenhuis

Het Talentenhuis is de verwoording van een samenwerkingsmodel aan de mannenkant met als deelnemers:

 1. De nationale Orange Lions Academy in Amsterdam
 2. Vijf regionale NBB Academies (Amsterdam, Limburg, Noord, Rotterdam en Zwolle)
 3. Drie nationale jeugdteams (U16, U18 en U20)

In het Talentenhuis wordt intensief samengewerkt op organisatorisch en technisch niveau door de vijf regionale NBB Academies en de nationale Orange Lions Academy, waarbij de regie in handen is van de Nederlandse Basketball Bond en de coaching staf van de Orange Lions Academy verantwoordelijk is voor de functionele, basketbalinhoudelijke aansturing en advisering. Daarnaast zal regelmatig afstemming worden gezocht met initiateven in het land op het gebied van talentherkenning.

Vooralsnog concentreert de commissie Talentenhuis Basketball Nederland (TBN) zich op op de talenten aan de mannenkant.

Missie
Vanaf 2024 spelen tenminste vijf Nederlandse basketballers, herkend en ontwikkeld in het Talentenhuis, permanent op het hoogste niveau in de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Deze specifieke missie moet worden gezien als onderdeel van de algemene missie van de NBB en de stichting Nederlands Mannen Team (NMT) om in 2028 het Nederlands mannenteam structureel te laten behoren bij de beste acht landen van Europa en aan te sluiten op olympisch niveau.

Visie
Nederland biedt uitstekende mogelijkheden voor het herkennen en ontwikkelen van toptalenten, onder meer omdat we (gemiddeld) lange mensen hebben, kunnen putten uit een zeer divers samengestelde populatie, een rijk land zijn met voldoende mogelijkheden voor faciliteiten en specialistische ondersteuning. Dit sterkt de NBB en het NMT in de overtuiging dat een talent in acht jaar een internationaal competitieve sporter kan worden.

Strategie
Bij de opzet van het Talentenhuis is gekozen voor concentratie van kwaliteit en intensieve samenwerking op centraal en regionaal niveau, met als oogmerk talenten af te leveren die kunnen acteren op de hoogste, internationale niveaus.

Inhoudelijk richt de strategie zich op zeven vervolgstappen:

 1. Het opleiden van talenten begint al bij de verenigingen.
 2. Talentherkenning gebeurt via de juiste profielen op het juiste moment.
 3. Talent stroomt door naar de NBB Basketball Academies en de nationale Orange Lions Academy. We willen de beste coaches en talenten in de beste omgeving.
 4. Talenten kunnen in de hoogste Nederlandse competities gaan spelen; als dit past in de ontwikkeling van de speler.
 5. De gestructureerde route kan leiden naar topcompetities in Europa en/of de Verenigde Staten.
 6. Spelers zijn beschikbaar op de momenten die er toe doen.
 7. Ze blijven na hun actieve carrière betrokken bij het basketball, zijn dus: active for life.

Planning
Jaarlijks maken de Orange Lions Academy en de regionale academies plannen die in lijn zijn met Missie, Visie en Strategie van het Talentenhuis en waarin steeds scherpere doelen worden gesteld om de Missie van het Talentenhuis te laten slagen. De resultaten daarvan worden beoordeeld en er vindt feedback plaats.

Orange Lions Academy

De Orange Lions Academy is een instituut waar voor toptalenten de basis wordt gelegd voor  zowel hun carrière als topsporter als voor hun latere loopbaan in de maatschappij.

Het is een voltijdse opleiding van maandag t/m vrijdag voor jongens in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar, die worden gehuisvest in Amsterdam.

Het Centrum voor Topsport en Onderwijs Amsterdam (CTO) verleent de Orange Lions Academy specialistische ondersteuning aan de sporter bij de trainingen en het onderwijs, en stelt faciliteiten beschikbaar.

De coaching staf is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de jonge topbasketballers en voor de basketbalinhoudelijke aansturing en advisering van de deelnemers in het Talentenhuis.

De financiering van de Orange Lions Academy wordt in belangrijke mate mogelijk gemaakt door een subsidie verstrekt door NOC*NSF aan de NBB, die de rest voor haar rekening neemt. Aan de subsidieverstrekking zijn voorwaarden voor voortgang verbonden, waaraan moet worden voldaan.

Klik hier voor de brochure over de Orange Lions Academy waar dieper wordt ingegaan op inhoud en filosie.

NBB Basketball Academies

De NBB heeft op grond van prestatie, geografische spreiding en basketbaldemografie vijf regionale academies aangewezen (geaccrediteerd) als zogeheten NBB Basketball Academies.

Deze academies werken volgens centraal afgesproken hoofdlijnen en methodieken op het vlak van talentherkenning en talentontwikkeling.

De NBB Basketball Academies moeten een meerwaarde leveren aan de ontwikkeling van jonge talenten, ten opzichte van andere initiatieven op dit gebied.

Op dit moment zijn de vijf geaccrediteerde NBB Basketball Academies nog niet gelijkwaardig aan elkaar wat betreft organisatie, kwaliteit en resultaten.

Na een traject van ongeveer vier jaar dienen de vijf academies wel gelijkwaardig te zijn. Afspraken om dit te bereiken, worden gemaakt in ‘convenanten’ tussen NBB en de NBB Basketball Academy.

De academies kunnen samenwerkingsverbanden aangaan met andere initiatieven in hun regio’s die actief bezig zijn met talenten.

Nationale jeugdteams

Er zijn drie nationale jeugdselecties (U16, U18 en U20), waarin de toptalenten de kans krijgen om zich te meten met het internationale veld door middel van het spelen van toernooien.

De coaching staf van de jeugdteams wordt geselecteerd door de technisch directeur van NBB, op voordracht van de coaching staf van de Orange Lions Academy. Dat gebeurt in nauw overleg met de technisch directeur van de NBB en de bondscoach van de mannen senioren.

De selectie van de jeugdspelers gebeurt door de aangestelde bondscoaches, in samenspraak met de hoofdcoach van de Orange Lions, waarbij de Orange Lions Academy zich het recht voorbehoudt de positie van de elfde en twaalfde speler zelf in te vullen.

De nationale jeugdteams doen wedstrijdervaring en wedstrijdhardheid op door duels te spelen tegen steeds sterkere tegenstanders.

Sinds 2013 probeert de organisatie van het Nederlands Mannen Team (NMT) met Nederland B een brug te slaan tussen het A team en beloftevolle spelers die binnen periode van twee tot drie jaar onderdeel kunnen worden van het Nederlands mannenteam. Nederland B blijft tot nader orde onderdeel van de NMT-organisatie.

Overleg

Om de gestelde doelen in het Talentenhuis te bereiken, moet er intensief worden samengewerkt. Dat vraagt om een heldere overlegstructuur en de bereidheid van de deelnemers constructief en waar nodig kritisch mee te doen in het overleg.

We onderscheiden in die structuur:

A. Commissie TBN (Talentenhuis Basketball Nederland) 

Deze commissie is ingesteld door de NBB en heeft als taak de opzet van én de ontwikkeling in het Talentenhuis te volgen op hoofdlijnen. De commissie TBN dient tevens de technisch directeur en/of het bestuur van de NBB te adviseren over te nemen besluiten aangaande het Talentenhuis.

De leden van de commissie zijn:

 • Bert Panman (voorzitter; NMT)
 • Martien Jonker (secretaris)
 • Jelle Witvoet (NBB)
 • Jaap van der Put (NBB)
 • Bert Kragtwijk (NMT)
 • Jurensli Willems 
 • Peter Meurs

Okke te Velde is als technisch directeur van de NBB deelnemer in de vergadering.

De commissie TBN vergadert op de volgende data: 19/3, 30/4, 9/7, 3/9, 29/10 en 3/12.

B. Bestuur overleg

In dit overleg komen de besturen van de NBB Basketball Academies bij elkaar om te overleggen over de voortgang zoals afgesproken in de convenanten.

Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie TBN en komt enkele malen per jaar bijeen.

C. Technisch overleg

In dit overleg komen de technisch eindverantwoordelijken van de NBB Basketball Academies en de Orange Lions Academy bij elkaar om te overleggen over basketball technische invulling van het talentenhuis. De commissie TBN wordt vertegenwoordigd door commissielid Okke te Velde. De technisch directeur zit dit overleg voor.

Het Technisch overleg bestaat uit:

 • Hoofdcoach Orange Lions Academy
 • Hoofdcoach NBB Basketball Academy Amsterdam
 • Hoofdcoach NBB Basketball Academie Limburg
 • Hoofdcoach NBB Basketball Academy Noord
 • Hoofdcoach NBB Basketball Academy Rotterdam
 • Hoofdcoach NBB Basketball Academy Zwolle

De hoofdcoaches kunnen in dit overleg eventueel worden bijgestaan door het bestuurslid technische zaken van de betreffende NBB Basketball Academy,

Het staat de vergadering vrij om specialisten uit te nodigen om onderdelen van de vergadering bij te wonen.

Het Technisch overleg vindt elke maand plaats op de volgende data: 26/2, 26/3, 30/4 en 28/5.

Besluiten worden door de technisch directeur van de NBB gepubliceerd op de website van de NBB, in een speciaal voor het Talentenhuis ingerichte sectie.

D. Bondscoach overleg

Dit overleg, voorgezeten door de technisch directeur van de NBB, wordt inhoudelijk aangestuurd door de hoofdcoach van de Orange Lions Academy, in afstemming met de bondscoach van de het Nederlands mannenteam. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de selectie van basketballers, jaarprogramma’s, speelwijze en doelstellingen,

Het Bondscoach overleg komt vanaf 1 januari 2018 maandelijks bij elkaar.

Downloads en documenten

 • Deelnemers in diverse overleggen
 • Besluitenlijst
 • Vergaderschema’s
 • Lijst met contactgegevens (volgt snel)
 • Verwijzingen naar beleid/investeringsaanvraag Orange Lions Academy

NBB video

 

  -  

Meer »

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF