U bevindt zich hier: Afdelingen » Oost » Competitiezaken » Formulieren Schuldvrijverklaring, dubbele licenties

Formulieren

Schuldvrijverklaring

Een speler/speelster die in het lopende seizoen nog niet aan een competitiewedstrijd heeft meegedaan, kan tot 1 maart overschrijving aanvragen naar een andere vereniging. De betrokken speler/speelster dient dan een schuldvrijverklaring van zijn/haar oude vereniging te overleggen aan zijn/haar nieuwe vereniging. 

De schulvrijverklaring hoeft niet meer naar het afdelingsbureau gestuurd te worden, blijft wel verplicht.

Zie hiervoor het nieuwe wedstrijdreglement onder de kop:F. Spelers art. 9.
Hierbij een deel van dit artikel:
De betrokken speler dient dan een schuldvrijverklaring van zijn oude vereniging over te leggen aan zijn nieuwe vereniging. In die verklaring staat vermeld dat de speler voldaan heeft aan zijn (financiële) verplichtingen, voor zover voortvloeiende uit zijn lidmaatschapsverhoudingen met de oude vereniging. De oude vereniging is verplicht binnen vier weken na het verzoek van de speler deze verklaring te tekenen als aan de genoemde verplichtingen is voldaan. De nieuwe vereniging is verplicht naar de schuldvrijverklaring te vragen. Indien een speler geen geldige schuldvrijverklaring afgeeft, dient hij bij zijn aanmelding als lid bij de vereniging schriftelijk naar waarheid te verklaren dat hij in de afgelopen vijf jaar geen lid van de NBB is geweest.

Klik hier voor het formulier schuldvrijverklaring.

Dubbele licenties

1. Voor Ploegformering licentie zie wedstrijdreglement

2. Regeling Talentlicentie:

Artikel 1. Twee verenigingen kunnen de dubbele licentie voor een speler aanvragen om talenten om op een hoger niveau competitie te laten spelen. Deze dubbele licentie verder te noemen Talentenlicentie (TL). Artikel 2. De talentenlicentie geldt voor spelers in leeftijdsgroepen t/m U22. Artikel 3. Een speler met een TL is lid van twee verenigingen, maar betaalt eenmaal contributie aan de NBB. Bij de hoofdvereniging waar de speler in het ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem) is ingeschreven als basisspeler (primair lid), zijnde de eigen vereniging, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door het bondsbestuur. Tevens wordt de speler als (secundair) lid ingeschreven in ISS (of een ander gebruikt geautomatiseerd systeem) bij de gastvereniging. Artikel 4. Op het wedstrijdformulier moet achter de naam van de speler TL worden vermeld. Artikel 5. De TL-status wordt aangevraagd bij de afdelingscommissie waar de hoofdvereniging onder valt wanneer uitgekomen wordt in meerdere competities op afdelingsniveau. Of bij het bondsbureau wanneer een van de betrokken verenigingen uitkomt in een competitie op landelijk niveau. De aanvraag gebeurt op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier via de websites van de NBB.  Artikel 6. De TL-status geldt voor één seizoen en moet een volgend seizoen weer opnieuw worden aangevraagd. Alleen in geval van verhuizing over grote afstand bestaat de mogelijkheid om de TL-status op te heffen en eventueel nieuw aan te vragen. Artikel 7. De TL-status wordt aangevraagd tot de einddatum van aanmelding van nieuwe spelers voor de betreffende competities. Artikel 8. Spelers met een TL-status kunnen alleen bij de gastvereniging spelen in een hoger spelende ploeg dan hij bij de eigen vereniging in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is opgegeven. Onder een hogere ploeg wordt verstaan hetgeen bij artikel F.8.1. is vermeld. Artikel 9. Een speler met een TL-status kan bij de eigen vereniging onbeperkt invallen conform artikel F.8.1. Het gestelde in artikel F.8.2. blijft van toepassing. Bij de gastvereniging mag hij alleen spelen voor de ploeg waarvoor de TL is aangevraagd.  Artikel 10. Het gelijktijdig moeten spelen voor beide verenigingen kan geen reden zijn tot wijzigen van de wedstrijd in speeldatum of -tijd.  Artikel 11. Het maximum aantal spelers met de TL-status is per ploeg/per wedstrijd beperkt tot vijf. Dit kunnen er vijf zijn uit verschillende verenigingen.  

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Meldingsformulier Tuchtzaak

Wanneer in een wedstrijd een diskwalificerende fout (D-fout) uitgedeeld is, is de persoon (speler/ coach) die de D-fout gekregen heeft (de gedaagde) verplicht een verklaring te sturen naar de Tucht- en Geschillencommissie (TGC). Deze verplichting geldt tevens voor de scheidsrechters die de wedstrijd geleid hebben.

Klik hier voor het meldingsformulier tuchtzaak.

De verklaring dient gestuurd te worden naar tgc@basketball.nl

of per adres:

Tucht- en Geschillencommissie
p/a NBB
Postbus 2651
3430 GB Nieuwegein

De gedaagde kan daarnaast verzoeken een mondelinge toelichting te mogen geven tijdens de zitting van de TGC. De vereniging waar de gedaagde lid van is, is niet verplicht een verklaring in te dienen. Dit mag wel.

De verklaring dient gestuurd te worden naar tgc@basketball.nl

klik hier voor het reglement Tucht en Geschillen rechtspraak.
Klik hier voor de Normen TGC.

Evenementen kalender

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF