!
3x3 Pilot jury.jpg

5 - 5 competitie

Kennis Hub

Competitiezaken seizoen 2021 - 2022

5 - 5 competitie

Binnen de 5-5 competitie wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke en afdelingscompetitie. De landelijke competitie kent bij de senioren vier niveaus: Eredivisie, Promotiedivisie, Eerste Divisie en Tweede Divisie. Bij de landelijke jeugdcompetitie wordt per leeftijdscategorie enkel de Eredivisie en Tweede Divisie  aangeboden. De poules in deze divisies kunnen teams uit heel Nederland bevatten. Er wordt dus geen rekening gehouden met afdelingsgrenzen.

De afdelingscompetitie kent meerdere klassen. De Eerste klasse is het hoogste afdelingsniveau. Bij alle klassen in de afdelingscompetitie worden poules gemaakt met  teams uit eenzelfde afdeling, zo wordt de reistijd voor de teams beperkt. Wanneer een klasse onvoldoende teams heeft om een goede competitie op te zetten, kunnen afdelingen gezamenlijk een klasse inrichten.

Leeftijdscategorieën en teamsamenstellingen

Een team dat uitkomt  in de 5-5 competitie moet uit minimaal 7 spelers bestaan, tenzij dit team het laagste (mogelijk enige) team is in de betreffende leeftijdscategorie van de vereniging, dan mogen het er minder zijn.

In beginsel moeten jeugdleden uitkomen in de leeftijdscategorie die hoort bij de leeftijd van het lid. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Leeftijdscategorieën 2021-2022
Senioren 1999 of eerder
U22 2000 of 20001
U20 2002 of 2003
U18 2004 of 2005
U16 2006 of 2007
U14 2008 of 2009
U12 2010 of 2011
U10 2012 of 2013
U8 2014 of later

Aanvragen voor leeftijdsdispensaties van spelers zijn uiteraard mogelijk. Dit betreft dispensatie om mee te mogen spelen in een jongere leeftijdsklasse dan de eigen leeftijdsklasse van een speler. Voor het meespelen in een oudere leeftijdsklasse is geen dispensatie nodig.

Een aanvraag voor dispensatie naar een jongere leeftijdsklasse kan alleen worden ingediend via de website. Vraag deze dispensaties tijdig aan. Dit om teleurstellingen vlak voor het begin van de competitie te voorkomen!

Vooraf kan ook advies worden ingewonnen bij de competitie organiserende instantie wat de beste oplossing is voor bepaalde gevallen. Teams verliezen de rechten op kampioenschap en promotie, wanneer dispensatie wordt verleend aan één of meer spelers in het team. Maximaal kunnen er twee dispensaties per team worden verleend.

Voor meespelen in een leeftijdsklasse die minimaal twee klassen ouder is dan de eigen leeftijdsklasse van de speler, is een Ouderlijke verklaring van geen bezwaar nodig. Deze ouderlijke verklaringen dient de vereniging in eigen beheer te houden en hoeven niet te worden opgestuurd naar het bondsbureau. Wanneer er door de NBB om wordt gevraagd, dan moet de verklaring onmiddellijk kunnen worden getoond.

Rolstoelbasketbal

De rolstoelbasketbalcompetitie kent twee vormen: de Rolstoel Eredivisie en de Rolstoel Toernooidivisies. In de Rolstoel Eredivisie werken de teams een competitie af, waarbij per speeldag één wedstrijd wordt gespeeld (net als bij valide 5-5 basketbal). Bij de Rolstoel Toernooidivisie is dit anders. Bij de toernooidivisies wordt per speeldag een toernooi georganiseerd door één van de deelnemers. Teams reizen af naar deze locatie en spelen hier meerdere wedstrijden op één dag. De toernooidagen worden ongeveer één keer per maand georganiseerd.

Voor de rolstoelbasketbalcompetities worden spelers geclassificeerd. Dit is nodig om hun aantal punten in een wedstrijd te kunnen bepalen, en zo te komen tot een eerlijke krachtsverhouding in het veld.

Een speler kan een aantal punten krijgen van 1.0, 1.5, …, 4.0, 4.5. Hoe groter de motorische capaciteit van een speler (zijn Volume of Action), hoe hoger zijn classificatie (in aantal punten) zal zijn. Voor het toekennen van punten zijn de richtlijnen uit de internationale IWBF Classification Manual leidend. Wanneer in een Nederlandse competitie een valide speler deelneemt, telt deze speler voor 4.5 punten. Een team mag tijdens een wedstrijd een vooraf bepaald totaal puntenaantal niet overschrijden.

Inschrijfvoorwaarden

Voor de inschrijving in een 5-5  competitie zijn drie inschrijfvoorwaarden opgesteld. Teams die op de genoemde inschrijvingsdeadline niet voldoen aan alle inschrijfvoorwaarden voor een bepaald niveau kunnen niet op dat niveau in die competitie worden geplaatst.

Schuldpositie

Een team wordt pas ingedeeld wanneer er geen schuldpositie bestaat richting de NBB. De inschrijfdeadline is hierbij leidend.

Leveringsplicht arbitrage

Ieder team dat zich inschrijft voor een divisie of klasse waarin scheidsrechters worden aangeschreven door de NBB, dient te voldoen aan de gestelde eisen van de leveringsplicht scheidsrechters. Dit houdt in dat een vereniging voor ieder team dat in een dergelijke klasse speelt (een) scheidsrechter(s) met een bepaald niveau levert. Dit kan op 3 verschillende manieren:

  • Het leveren van een (1) licentiescheidsrechter voor een 100% taak
  • Het leveren van twee (2) licentiescheidsrechters voor ieder een 60% taak
  • Het leveren en plannen van diplomascheidsrechters op vooraf door de NBB bepaalde wedstrijden, voor totaal een 100% taak (verenigingsnaam)

Van een 100%- licentiescheidsrechter wordt verwacht dat deze gedurende een compleet seizoen minimaal 22 wedstrijden inzetbaar is.

Voor een 60%- licentiescheidsrechter geldt een minimum van 12 wedstrijden.

Wanneer de vereniging onvoldoende licentiescheidsrechters wil of kan leveren dan bestaat de mogelijkheid om op verenigingsnaam te worden aangeschreven voor fluitbeurten. Wanneer een vereniging hiervoor kiest, dan wordt de vereniging aangeschreven voor minimaal 22 fluitbeurten in het programma. De vereniging is vervolgens verantwoordelijk voor het invullen van iedere op verenigingsnaam aangeschreven fluitbeurt met een scheidsrechter met minimaal een diploma niveau 3 (BS3- of E-diploma). Normaliter worden er 2 scheidsrechters van dezelfde vereniging op een wedstrijd aangeschreven.

Licentiescheidsrechters

Een opgegeven 100%- of 60%-licentiescheidsrechter dient op 1 oktober een geldige licentie te hebben, conform het Licentiebeleid Scheidsrechters en Commissarissen. De opgegeven scheidsrechter moet het gehele seizoen beschikken over een geldige licentie op niveau 3 of 4.

Bij elke opgegeven licentiescheidsrechter wordt gekeken of diens blokkades en wensen verenigbaar zijn met de geëiste beschikbaarheid van een 60%- of 100%- scheidrechter. Deze eisen staan in het Handboek Arbitrage. Tijdens het seizoen vindt een structurele monitoring plaats of de opgegeven scheidsrechter voldoende beschikbaar is en (gekoppeld hieraan) voldoende wedstrijden fluit op het niveau waarvoor hij is opgegeven.

Wanneer een licentiescheidsrechter niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen, dan moet de vereniging binnen twee weken een vervangende scheidsrechter leveren. Tevens is het dan mogelijk om in plaats daarvan fluitbeurten toegewezen te krijgen op verenigingsnaam.

Wedstrijden op verenigingsnaam

Wanneer een vereniging er voor kiest om wedstrijden aangewezen te krijgen op verenigingsnaam, dan wordt de vereniging ingedeeld in het afdelingsprogramma. De vereniging zal per seizoen 11 wedstrijden aangewezen krijgen, die zij moeten bemensen met twee scheidsrechters. Deze scheidsrechters moeten in het bezit zijn van een BS3/E-diploma. Het is niet toegestaan om scheidsrechters in opleiding in te zetten bij deze wedstrijden.

Bij het aanwijzen van fluitbeurten op verenigingsnaam wordt geen rekening gehouden met beschikbaarheden van individuele scheidsrechters. Tevens is het niet mogelijk om wedstrijden op verenigingsnaam terug te geven. Wel is het mogelijk om zulke fluitbeurten met andere verenigingen te ruilen of een niveau 3 scheidsrechter aan te wijzen van een andere vereniging. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de aangeschreven vereniging dat een scheidsrechter wordt aangewezen, die voldoet aan de geldende eisen.

Kwaliteitseisen Mannen Eredivisies U12 t/m U22

Vanuit de uitgesproken ambitie in het meerjarenbeleidsplan van de NBB om het niveau van het basketball op een hoger peil te krijgen, dient er meer gerichte aandacht te komen voor de talenten in Nederland. Hierbij is het van essentieel belang dat er aan de competities op het hoogste niveau, de jeugd-eredivisies, een aantal extra kwaliteitseisen worden verbonden, zodat beter geborgd is dat talenten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen binnen deze competities.

Sinds seizoen 2020-2021 wordt toegewerkt naar deze herinrichting. Hierbij wordt zowel bij de plaatsing van ‘vrije inschrijvers’ als bij de promotie/ degradatiereling rekening gehouden met enkele aanvullende technische en inhoudelijke kwaliteitseisen om te kunnen deelnemen aan een of meerdere van de jeugd-eredivisie competities. Ook voor rechthebbende teams gelden deze aanvullende inschrijvingsvoorwaarden. Vanaf seizoen 2021-2022 worden onder andere onderstaande criteria onderdeel van de inschrijvingsvoorwaarden (In het kader van een overgangssituatie kan door een vereniging dispensatie worden aangevraagd van maximaal twee seizoenen om te kunnen voldoen aan de voorwaarden).

  • De vereniging voert actief beleid op het gebied van talentontwikkeling, waarbij er aandacht is voor de kansrijke sporters (=investeren in talent dat voldoende kans maakt om op termijn op topniveau te acteren);
  • Het team beschikt over een goede kwalitatieve coach, die voldoet aan de gestelde eisen uit het Wedstrijdreglement;
  • De vereniging heeft een goede (dagelijkse) trainingssituatie met de juiste (para-)medische begeleiding en faciliteiten;
  • Er is binnen de vereniging specialistische begeleiding met inzet van experts;
  • Een samenwerkingsverband met een middelbare (LOOT)school is wenselijk.
  • De vereniging beschikt over een goed opleidingsprogramma voor scheidsrechters.