!
Basketbal close.jpg

Algemeen

Kennis Hub

Bestuurders

Algemeen

Algemeen

Het bestuur is de ruggengraat van de vereniging. Bestuurders vervullen meerdere taken, ze zijn de verbinders, de managers, de hand op de schouder van leden waar het minder goed mee gaat, de motivators, de leiders en soms de personen op de achtergrond. Ze zijn onmisbaar voor elke vereniging!

Bestuurdersrollen

Over het algemeen vervullen bestuurders vier belangrijke rollen: De beleids- en procesrol, de communicatierol, de voorbeeldrol en de weerbaarheidsrol. Elke situatie kan om een bepaalde “rol” van de bestuurder vragen. Wil je meer weten over de vier rollen? Kijk dan eens naar onderstaand handvat.

De vier rollen van de bestuurder

Code Goed Sportbestuur

De leden en de samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat sporten veilig en gezond is. Dat Fair-play overal in de sport vanzelfsprekend is. Dat de sport open, inclusief en integer is. Met als uitgangspunt sportplezier voor iedereen: sporters, begeleiders, ouders en fans, in de breedtesport en in de topsport.

Om dat iedere dag waar te maken zijn goed georganiseerde en goed geleide sportorganisaties nodig, landelijk en lokaal. Met een optimaal functionerende governance, die sportorganisaties stabiliteit, vertrouwen en rust geeft. Governance is de wijze waarop een vereniging bestuurd wordt, wie de macht heeft en wat de regels en principes zijn.

De Code Goedsportbestuur kent vier principes om de governance van een vereniging optimaal in te richten: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Verantwoordelijkheid
Een sportorganisatie heeft een bestuursstructuur waarin bestuurders eindverantwoordelijk zijn voor een helderen visie op sport, de organisatie, de verschillende rollen en taken, het navelen van wet- en regelgeving en het organiseren van voldoende tegenspraak. Daarbij maken zij keuzes die sociaal en moreel verantwoord zijn. Het is belangrijk dat bestuurders toegerust zijn en blijven op hun taken.

Besturen zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke inrichting van de sportorganisatie en voor het organiseren van de kaders en de processen waarbinnen de sport tot stand komt. De bestuurlijke inrichting is gericht op effectieve, efficiënte en gedragen besluitvorming en zorgvuldig toezicht. Afhankelijk van de rechtspersoonlijkheid en het besturingsmodel wordt toezicht gehouden door een toezichthoudend bestuur, een RvT/RvC, de ALV of ledenraad.

Democratie
Een sportorganisatie heeft te maken met allerlei belanghebbenden. Besturen is positie kiezen tussen de verschillende belangen. De inbreng en inspraak van belanghebbenden is cruciaal om tot gedragen besluitvorming te komen.

Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving en meer specifiek bij de eigen stakeholders en laat zien wat zij daarmee doet.

Maatschappij
Sport is veel meer dan alleen plezier en spel. Sportorganisaties zijn zich hiervan bewust en laten zien op welke wijze zij bijdragen aan hun maatschappelijke rol. Verantwoording hierover draagt bij aan de legitimiteit van bestuur en organisatie, omdat het vertrouwen van de buitenwereld wordt versterkt.

Een sportorganisatie heeft een belangrijke rol in de maatschappij en heeft daarover contact met andere sportorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties.

Transparantie
Transparantie verhoogt het vertrouwen in de organisatie en stimuleert bestuurders en medewerkers om beter te presteren.

Het bestuur van een sportorganisatie is bereid om zich regelmatig naar haar omgeving te verantwoorden. Het afleggen van verantwoording is essentieel voor goed sportbestuur en is verbonden aan het dragen van verantwoordelijkheid. Het maakt controle mogelijk, creëert draagvlak en helpt doofpotsituaties voorkomen.

Bijeenkomsten

Gedurende het jaar organiseert de vereniging verschillende bijeenkomsten. Zo kan de vereniging aan het begin van het seizoen alle trainers en/of aanvoerders bijeenbrengen om te praten over een bepaald onderwerp. Maar ook kan de vereniging een bijeenkomst plannen voor spelers over de spelregels van onze sport of een uitleg wat de taken van een jurylid zijn. Een vereniging kan ook de ouders bijeen brengen om te praten over ouderparticipatie of een positieve cultuur langs de lijnen. Daarnaast biedt het organiseren van een bijeenkomst een goede mogelijkheid om elkaar goed te leren kennen, contacten warm te houden en leden tevreden te houden.

Een bijeenkomst moet goed voorbereid worden. Er moet nagedacht worden over het moment, de locatie, de opbouw, de interactie, de gespreksleider en nog veel meer. Een bijeenkomst organiseren vergt tijd en nadenkwerk. Bekijk de handleiding voorbeeldbijeenkomsten voor tips voor het organiseren van bijeenkomsten.