!
Basketball

Collectieve verzekeringen

Collectieve verzekeringen

Bestuurders

Collectieve verzekeringen

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade van derden door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Meer informatie over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Beknopte dekkingsoverzicht bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Collectieve ongevallenverzekering

De NBB heeft ten behoeve van haar leden die in haar ledenadministratie voorkomen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hiermee zijn NBB leden wereldwijd verzekerd voor schade indien tijdens activiteiten die door de NBB en haar verenigingen worden georganiseer een ongeval plaatsvindt, alsmede indien dit plaatsvindt tijdens het rechtstreks gaan van huis of verblijfplaats van verzekerde naar de plaats waar die activiteiten worden verricht of het evenement plaatsvindt en vice versa.

Meer informatie over de collectieve ongevallenverzekering

Schade-aangifteformulier Algemeen

Schade-aangifteformulier NBB

Dekkingsoverzicht Collectieve ongevallenverzekering