U bevindt zich hier: Verenigingen en Opleidingen » Veilig Sportklimaat » Ongewenst gedrag » Gedragsregels begeleiders in de Sport

Gedragsregels begeleiders in de sport

Sportbreed zijn er gedragsregels voor begeleiders in de sport opgesteld. Het doel van deze regels is aan te geven waar de grenzen liggen in het contact tussen de begeleider en sporter.

De gedragsregels voor begeleiders in de sport zijn als volgt:

 1. De begeleider dient te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt;
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening;
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter;
 4. Seksueel getinte handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter (tot zestien jaar) zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 5. De begeleider mag de sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren;
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook;
 7. De begeleider zal tijdens trainingen, stages, wedstrijden, reis en verblijf gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer;
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie;
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan;
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen;
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Deze gedragsregels zijn opgesteld n.a.v. de door de Algemene Vergadering van NOC*NSF goedgekeurde Gedragsregels begeleiders in de sport d.d. 15 november 2011.

Vrijwilligers in uw vereniging

Het kan zijn dat u als vereniging bepaalde afspraken met vrijwilligers vastlegt in een overeenkomst. Hiervoor kunt u het format van de vrijwilligersovereenkomst verenigingen voor gebruiken.

We adviseren u de vrijwilligers tevens de gedragsregels voor begeleiders in de sport te laten tekenen. De ondertekenende partij kan zo kennis nemen van de gedragsregels en dient zich hier aan te conformeren. Daarnaast kunt u verwijzen naar de statuten en/of het huishoudelijk reglement van uw vereniging.

Trainers en coaches kunt u de verklaring tuchtrecht laten ondertekenen. Daarmee verplichten zij zich (mede) te onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder de tuchtrechtspraak.

Voor coaches en spelers is er een gedragscode specifiek voor deze doelgroepen beschikbaar. Deze kunt u voorafgaand aan ieder seizoen laten ondertekenen en publiceren.

Vrijwilligers die met minderjarigen werken kunt u vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Evenementen kalender

Bekijk foto's

De NBB is lidorganisatie van:

FIBA IWBF NOC*NSF