!
thumbnail_Logo_Basketball_Nederland_Cirkel_achtergrondwit@2x100.jpg

Vacatures

Organisatie

Vacatures

Vacature Penningmeester Bestuur NBB (onbezoldigd)


Basketball, de passie van ons allemaal en tegelijkertijd een sport die in Nederland nog veel te klein is. De Nederlandse Basketball Bond (NBB) zet zich, samen met verenigingen, leden en vrijwilligers in om te groeien naar een community van tenminste 500.000 liefhebbers met een toenemend aantal actieve basketballers. Dat gebeurt aan de hand van de missie ‘Wij verbinden, inspireren en activeren met basketball’ en vanuit de kernwaarden passie, team, slagvaardig, toekomstgericht en inclusiviteit. De NBB vertegenwoordigt ongeveer 320 basketbalverenigingen en 40.000 aangesloten leden in Nederland. Het bondsbureau, met ruim 35 medewerkers, is verantwoordelijk voor het voorbereiden en de uitvoering van beleid op het gebied van Marketing, Breedtesport en Topsport.

Het huidige bestuur van de NBB bestaat negen bestuursleden en is verantwoordelijk voor het strategisch beleid. De huidige penningmeester heeft aangegeven zich niet meer voor een nieuwe termijn beschikbaar te stellen. Haar termijn loopt af in november 2021. Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Vergadering (AV), waarbij de voorzitter en penningmeester in functie. Het bestuur verdeelt verder onderling en collegiaal de aandachtsgebieden en vergadert gemiddeld één keer per maand. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar met een maximale verlenging van 3 periodes.
Onder leiding van het huidige bestuur, dat grotendeels in 2020 is aangetreden, is een ambitieus Meerjarenbeleidsplan 2021+ opgesteld waarbij een omslag moet worden gemaakt naar een marketing gedreven organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de AV.

De penningmeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor het Financiële Beleid. Hij/zij bewaakt de begroting en presenteert deze en de jaarrekening op de jaarlijkse Algemene Vergadering.
Tijdens de kwartaalbestuursvergaderingen licht hij/zij samen met de algemeen directeur de financiële stand van zaken toe. Hij/zij signaleert trends in de uitgaven en inkomsten en adviseert het bestuur op basis van de financiële gegevens.
De penningmeester voert regulier overleg met de algemeen directeur en controller/administrateur over begroting, jaarrekening, prognoses en overige financiële zaken. Hij/zij fungeert als klankbord op het gebied van de financiële administratie en financiële processen.
Samen met de algemeen directeur en controller/ administrateur voert de penningmeester het periodieke overleg met de Financiële Commissie en met de accountant.

Reageren kan tot en met 20 juni

Bekijk de volledige vacaturetekst.

Vacature Coördinator Communicatie (24 uur, met zicht op uitbreiding)

Geloof jij dat basketball de mooiste sport ter wereld is? Wil jij zorgen dat het de meest populaire sport in Nederland wordt? En heb jij creatieve ideeën over hoe de zichtbaarheid van basketball vergroot kan worden? Dan kan dit zomaar jouw functie zijn! Als Coördinator Communicatie maak je onderdeel uit van Team Marketing. Met je collega’s van Marketing & Partnerships, Events en Basketbalontwikkeling doe je er alles aan om basketball in Nederland groter, mooier en zichtbaarder te maken.
Reageren kan tot en met 25 mei.

Bekijk de volledige vacaturetekst.


Vacature Voorzitter Bondsreglementencommissie

De Bondsreglementencommissie (BRC) is een commissie van het bestuur en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de reglementen van de Nederlandse Basketball Bond. De commissie bestaat op dit moment uit twee leden en wordt ondersteund door het bureau.

Bekijk de volledige vacaturetekst.