!
Algemeen bal door netje grijs.jpg

Zelf een BS2 opleiding organiseren

Kennis Hub

Aanbod voor scheidsrechters

Zelf een BS2 opleiding organiseren

Tijdens de Algemene Vergadering van 2023 zijn er enkele vragen gesteld over de introductie van de opleiding ‘Jeugdscheidsrechter’. Vereniging ‘Quick Runners’ verstuurde in aanloop naar de AV een brief aan de NBB - namens een aantal verenigingen - met een aantal zorgen en vragen over met name de rol van de vereniging met betrekking tot het (intern) opleiden van scheidsrechters.  Goed om daarom aanvullend te delen wat de (on)mogelijkheden van het opleiden van scheidsrechters op niveau 2 zijn.

Via dit filmpje hebben we enkele maanden geleden aandacht gevraagd voor de opleiding ‘Jeugdscheidsrechter’ die de NBB sinds dit seizoen organiseert. Tijdens de laatste Meet Ups is de introductie van deze opleiding ook met de verenigingen gedeeld en besproken. 

De ontwikkeling van deze opleiding - en de regisserende functie die de NBB hierin neemt - is ingezet omdat de bond ervoer dat niet alle verenigingen zelf scheidsrechteropleidingen kunnen én willen organiseren. Ook vindt de NBB het belangrijk dat voor de doelgroep ‘Jeugd’ een aparte scheidsrechtersopleiding komt. Uiteindelijk is het doel simpel: met elkaar méér mensen opleiden. 

Mogelijkheden voor de organisatie van de Jeugdscheidsrechter-opleiding

  1. De NBB zal deze opleidingen aanbieden op centrale locaties. Dit doet de bond vooral voor de doelgroep potentiële scheidsrechters waarbij de vereniging deze taak graag uitbesteedt, en waarbij er minder dan 8 scheidsrechters van één vereniging kunnen worden opgeleid. De NBB zal opleiders aanstellen en vanuit de vereniging zal een praktijkbegeleider worden geleverd. 
  2. Er blijft een mogelijkheid/flexibiliteit voor verenigingen om scheidsrechters door de NBB op de eigen clublocatie te laten opleiden. Er zijn al verenigingen die zich daarvoor hebben gemeld. De bond gaat daar de samenwerking mee aan en overlegt met hen over de kosten en het aantal deelnemers.
  3. De NBB blijft open staan voor verenigingen die zelf (intern) een opleiding willen organiseren met eigen opleiders. Dit zal worden vastgelegd middels een protocol “interne opleidingen” zoals we deze kennen vanuit de BT-opleidingen (zie hier). Dit protocol zal zo snel mogelijk worden opgeleverd. 

Indien er concrete initiatieven zijn voor het intern en/of op locatie opleiden van scheidsrechters, of daar is vraag naar, dan kunnen verenigingen contact opnemen via opleidingen@basketball.nl.

Kwalificatie Structuur Sport

De nieuwe Jeugdscheidsrechter niveau 2 opleiding zal volgens de zogenaamde eisen van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) (moeten) worden geëxamineerd. Dit is ook een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling via het Sportakkoord II (zie hieronder). 

Los van de extra financieringsmogelijkheid, gaan we hier een kwalitatieve verbeterstap maken ten opzichte van de situatie van de afgelopen jaren. We handelden weliswaar 'in geest van' de KSS, maar volgden deze niet volledig, wat wel noodzakelijk is om een door NOC*NSF erkend diploma te mogen uitgeven als bond. Belangrijkste verschil zal zijn dat er een inhoudelijke check vanuit de NBB dient plaats te vinden in het examineringstraject, en dat dit niet alleen meer aan de beoordeling van de verenigingsopleider kan en mag worden overgelaten. 

Mochten er verenigingen zijn die geen waarde hechten aan het KSS-diploma, dan kunnen zij natuurlijk zelf een eigen certificaat uitgeven voor verenigingsscheidsrechter. Dit is echter niet waar de NBB naar streeft als het gaat om kwaliteitsverbetering en -borging.

Sportakkoord II en kosten opleiding

Met de komst van het Sportakkoord zijn er extra financiële middelen beschikbaar gekomen voor de sport, en met name voor verenigingen om aanspraak op te maken. Op het gebied van trainers/coaches zien we dat het Sportakkoord ons de afgelopen jaren veel goeds heeft gebracht. Mede door de lobby van de NBB zijn scheidsrechtersopleidingen op niveau 2 ook op de zogenaamde ‘servicelijst’ gekomen waarvoor dus extra gelden ter beschikking worden gesteld. Wij zien hier dan ook een enorme kans om aan de opleidingen voor scheidrechters een kwalitatieve impuls te geven, zonder extra kosten voor de verenigingen. 

De aanvraag voor een dergelijke opleiding ligt bij de vereniging en de beslissing rondom toekenning van financiën ligt bij de gemeente. De NBB vertrouwt erop dat de gemeenten de verenigingen zo veel mogelijk tegemoet zullen komen, maar kan dit logischerwijs niet garanderen. Wat de NBB wél kan doen, is ondersteunen. Dus mochten verenigingen op weerstand stuiten bij gemeenten, met betrekking tot de financiering van de scheidsrechteropleidingen, dan kunnen wij bijspringen waar dat kan. Ook kan hier de adviseur sport, die door NOC*NSF is aangesteld, een rol spelen. Wij helpen graag! Neemt u hiervoor vooral contact op met ons! 

Concluderend

Wij betreuren het dat er enige ruis is ontstaan rondom de organisatie van Jeugdscheidsrechter, terwijl dit juist een initiatief is om als bond én verenigingen trots op te zijn. We vertrouwen erop met bovenstaande informatie meer duidelijkheid te hebben kunnen geven. 

Graag gaan we ook met u als vereniging in gesprek over de verdere organisatie en ontwikkeling van deze opleiding. Indien u hierover wilt sparren, neem dan contact op met Caroline Stevens, via opleidingen@basketball.nl