!
Basketball

Beleid

Kennis Hub

Bestuurders

Beleid

Beleid omvat alle activiteiten, plannen en doelen van een vereniging en is heel belangrijk om de vereniging vooruit te brengen. Beleid maken is vaak niet zo moeilijk, beleid in uitvoering brengen is dit wel. Op deze pagina zijn tips te vinden hoe een vereniging beleid kan maken en deze in de praktijk kan brengen.

Beleidsplan algemeen

Van bestuurders wordt gevraagd vooruit te kijken en standpunten te bepalen die de toekomst van de vereniging aangaan. Maar in de praktijk zien we dat bestuurders voortdurend bezig zijn met brandjes blussen en praktische zaken. Om als bestuurder te kunnen besturen is het opstellen van een beleidsplan de juiste keuze.

Met een beleid stel je doelen, middelen en een tijdpad onderling op elkaar af. Een helder en duidelijk beleidsplan zorgt ervoor dat iedereen weet wat de kernopdracht is, waar je voor staat en hoe je dit zal verwezenlijken. Op die manier kan de bestuurder ervoor zorgen dat de energie van de leden en vrijwilligers voor de juiste dingen wordt ingezet zodat er consequente, heldere keuzes kunnen worden gemaakt.

Het opstellen van een beleidsplan heeft de volgende voordelen:
· Veel keuzes kunnen genomen worden op basis van het beleidsplan.
· De te maken keuzes kunnen beter worden onderbouwd.
· Een beleidsplan is een communicatie- en sturingsmiddel. Het maakt duidelijk naar leden en anderen (bijvoorbeeld gemeenten/sponsoren) wat je wilt.

Verder is het belangrijk dat je als vereniging niet alleen een algemeen beleidsplan maakt maar ook een beleidsplan per aandachts- of beleidsgebied, zoals voor jeugd, vrijwilligers, trainer/coaches, scheidsrechters en indien van toepassing accommodatie. In het algemene beleidsplan worden de aandachtsgebieden in relatie tot elkaar gebracht.

5 tips om te zorgen dat jouw beleidsplan niet in de la verdwijnt

Tip 1: Schrijf géén rapport. Niemand wordt enthousiast van het lezen van dikke documenten. Vat grote hoeveelheden samen tot een krachtige kernboodschap.
Tip 2: Zorg dat de kern van je plan helder is.
Tip 3: Zorg voor draagkracht onder de leden/vrijwilligers en betrek ze bij het beleid
Tip 4: Communiceer het beleidsplan met je leden/vrijwilligers
Tip 5: Evalueer, stuur bij en zet het op de bestuursagenda

Een seizoensplanning geeft inzicht wanneer verschillende activiteiten en aandachtspunten gedurende het seizoen op de agenda moeten staan. Via deze link is een voorbeeld van een digital kalender/seizoensplanning te vinden. Treft u in een bepaalde maand veel bespreekpunten aan? Misschien is er ruimte om een aantal zaken te verplaatsen naar een andere, rustigere maand?

Besturen of beleid maken is in de praktijk niet niks. De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om (op persoonlijk vlak) stappen te maken. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanbod aan inspiratiesessies, workshops of opleidingen die via het Sportakkoord als services worden aangeboden. Uw accountmanager helpt u hierbij graag!

Bestuursoverdracht

Elke vereniging krijgt te maken met bestuurswisselingen. Hoe kan een vereniging er voor zorgen dat deze zo soepel mogelijk verlopen? Om een nieuw bestuur een goede start te geven, is een goede overdracht van groot belang.

Downloads

Onderstaand zijn enkele voorbeelden van beleidsplannen, tools om beleidsplannen te maken en tips te vinden.

Voorbeeld eenvoudig beleidsplan

Routeboek van protest naar sportiviteit en fair-play (arbitragebeleid)

Presentatie jeugdplan BC Utrecht Cangeroes

Veilige sportomgeving

Stappenplan voor vrijwilligersbeleid

Factsheet vrijwilligersbeleid

e-learning vrijwilligersmanagement

Seizoensplan

Beleid voor meer spelregelkennis