!
Algemeen_basket_sfeer.jpg

Tucht

Competities

Competitiezaken

Tucht

Een diskwalificerende fout, wat nu?

Je kan om verschillende redenen in een wedstrijd als speler of coach een diskwalificerende fout (Dfout) krijgen van de scheidsrechter. Je kan een directe D-fout krijgen, voor bijvoorbeeld bij fysiek geweld. Je kan ook gediskwalificeerd worden doordat je twee technische of twee onsportieve fouten hebt gekregen. In dat geval word je uitgesloten voor de rest van de wedstrijd, er volgt niet standaard een tuchtzaak. Een tuchtzaak kan ook aanhangig worden gemaakt door een scheidsrechter naar aanleiding van iets dat na afloop van de wedstrijd gebeurt, dat heet echter geen D-fout.

Wanneer je een D-fout krijgt, dien je direct en uit jezelf de zaal te verlaten. Je kan naar de kleedkamer gaan, naar de kantine of naar buiten, maar gedurende de wedstrijd mag je niet meer in de zaal aanwezig zijn, dus ook niet op de tribune.

Uiterlijk na afloop van de wedstrijd zal jij, je coach en/of je captain door de scheidsrechter worden geïnformeerd dat de directe D-fout wordt gemeld bij de Tucht- en Geschillencommissie (TGC) van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) en dat daarmee een tuchtzaak aanhangig wordt gemaakt. De scheidsrechter zal tevens aangeven dat degene die de D-fout heeft ontvangen een verklaring in dient te sturen. Ook als de scheidsrechter dit niet heeft aangegeven dien je je te realiseren dat je na een D-fout een tuchtzaak zult krijgen en dat je daarvoor een verklaring dient in te sturen.

Als je een D-fout hebt gekregen, dien je binnen drie dagen na afloop van de wedstrijd een verklaring in te sturen naar de TGC van de NBB. Dit kan per e-mail (tgc@basketball.nl) of per post (NBB t.a.v. TGV, Postbus 2651, 3430 GB Nieuwegein). De administratief medewerker TGC van de NBB verzamelt alle verklaringen en zorgt dat deze bij de TGC terecht komen voor de inhoudelijke behandeling. Indien je niet, of niet tijdig, een verklaring ingestuurd hebt, dan kun je daarvoor een boete krijgen. We raden aan eventuele bewijsmiddelen en/of verklaringen van getuigen zo snel mogelijk zelf aan de TGC toe te zenden, zodat de TGC een compleet beeld van de zaak krijgt en deze zo goed mogelijk kan behandelen.

Naast degene die de D-fout heeft gekregen, dienen ook alle scheidsrechters die de wedstrijd floten een verklaring, ook voor hen geldt dat zij dit binnen drie dagen moeten doen. Daarnaast kan de vereniging van de speler of coach die de D-fout heeft ontvangen, ook een verklaring indienen, eventueel aangevuld met verklaringen van anderen, maar dit is niet verplicht.

Wanneer de TGC alle verklaringen heeft ontvangen, wordt de zaak inhoudelijk bekeken door de voorzitter of de secretaris van de TGC. Op basis van de verklaringen, en een eventueel verzoek van de speler of coach die de D-fout heeft gekregen om het gebeurde mondeling toe te mogen lichten, besluit de voorzitter of secretaris of de zaak schriftelijk of mondeling wordt behandeld.

Als een zaak schriftelijk wordt behandeld, wordt deze beoordeeld door één kernlid van de TGC. Dit lid bepaalt of en zo ja, welke straf wordt opgelegd aan de speler of coach. Bij een mondelinge behandeling wordt de speler/coach gevraagd naar het bondsbureau in Nieuwegein te komen om zijn verhaal toe te lichten. De speler/coach kan iemand meenemen die het woord voert namens hem en/of een of meerdere getuige(n). De scheidsrechters van de wedstrijd zullen dan ook (vaak telefonisch) worden gehoord. Bij een mondelinge behandeling zijn één kernlid en twee à drie “gewone” leden van de TGC aanwezig. Zij bepalen met z’n drieën welke straf de speler/coach krijgt of dat hij wordt vrijgesproken.

De straf die bij schuldigverklaring wordt opgelegd kan bestaan uit een voorwaardelijke schorsing, een onvoorwaardelijke schorsing en/of een boete en/of royement . De straf gaat in na de uitspraak en heeft betrekking op alle wedstrijden die door (een afdeling van) de NBB worden georganiseerd, ook bekerwedstrijden. Wanneer je overgaat naar een andere vereniging, neem je de straf mee. Is het seizoen afgelopen, maar heb je nog niet je volledige straf uitgezeten? Dan gaat het restant mee naar het volgende seizoen. De straf gaat gepaard met een bijdrage in de kosten. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Tegen een uitspraak van de TGC kan je, als je het daar niet mee eens bent, in beroep gaan. Dit kan binnen zeven werkdagen na het ontvangen van de uitspraak. Je gaat in beroep bij de Commissie van Beroep (CvB; cvb@basketball.nl). Wanneer je dit doet ben je een waarborgsom verschuldigd, welke je terug krijgt als je het beroep wint.

De CvB stelt na het ontvangen van het beroep een nieuw onderzoek in en besluit of het beroep mondeling of schriftelijk wordt behandeld. Mondelinge behandeling kan op verzoek van de speler/coach en naar keuze van de voorzitter van de CvB. Bij de CvB zal een uitspraak door drie tot zes leden worden gegeven. Mondelinge behandeling vindt plaats op het bondsbureau in Nieuwegein, gewoonlijk op de donderdagavond. Ook bij een procedure bij de CvB is het verstandig om bewijzen en documenten die je belangrijk vind voor je zaak zo snel mogelijk aan de CvB toe te zenden, zodat de CvB op basis van alle feiten een uitspraak kan geven.

De CvB kan de straf van de TGC handhaven, aanpassen (zowel een lagere of een hogere straf uitspreken) of vernietigen.

De TGC bestaat uit kernleden en leden. Vanuit het bondsbureau in Nieuwegein wordt de TGC administratief ondersteund door een medewerker van de NBB, dit is niet de secretaris van de TGC. De CvB bestaat uit zes leden en ook deze commissie wordt vanuit de NBB administratief ondersteund. De samenstelling van beide commissies staat gepubliceerd op de website van de NBB.

De leden van zowel de TGC en de CvB zijn onafhankelijk. De kernleden van de TGC en de leden van de CvB worden gekozen door de afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de NBB. Al deze leden zijn onafhankelijk van bijvoorbeeld het bondsbestuur en medewerkers van het bondsbureau. De TGC en de CvB leggen dan ook, uitsluitend, verantwoording af aan de Algemene Vergadering over beleid en proces, niet over (individuele) zaken. Op deze manier is een onafhankelijke, zuivere behandeling van je D-fout gewaarborgd.

NB: Deze tekst schetst op hoofdlijnen het proces na het ontvangen van een diskwalificerende fout bij reguliere zaken. Het heeft niet de intentie volledig te zijn en het reglement tucht- en geschillenrechtspraak is te allen tijde bindend. Voor uitzonderingen, de procedure in de mannen eredivisie, internationale straffen, informatie over opschortende werking van een straf wordt verwezen naar het reglement tucht- en geschillenrechtspraak. Bij afwijking tussen dit document en het reglement tucht- en geschillenrechtspraak is dat reglement leidend. Het reglement is te vinden op de website van de NBB, www.basketball.nl.

De gedaagde en de scheidsrechters dienen gebruik te maken van onderstaand meldingsformulier. Zij dienen dit formulier te sturen naar tgc@basketball.nl, of per post naar

Tucht- en Geschillencommissie
p/a NBB
Postbus 2650
3430 GB, Nieuwegein

Meldingsformulier Tuchtzaak

De gedaagde kan daarnaast verzoeken een mondelinge toelichting te mogen geven tijdens de zitting van de TGC. De vereniging waar de gedaagde lid van is, is niet verplicht een verklaring in te dienen. Dit mag wel.

Voor meer informatie kunt u mailen naar tgc@basketball.nl.

Downloads:

Reglement Tucht- en Geschillenrechtspraak (gewijzigd op ALV d.d. 26-11-2022)

Normen TGC (seizoen 2023-2024)